Regulamin BOCA BON podarunkowy

I. Definicje

Wydawca – Zbigniew Adamczyk BOCA wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Zielińskiego 3, 26-600 Radom, NIP 9481360431, REGON 670986580
Serwis – prowadzona przez Wydawcę platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie boca.pl.
Transakcje – umowy sprzedaży Towarów zawierane pomiędzy użytkownikami Serwisu.
Bon Podarunkowy BOCA lub Bon Podarunkowy lub Bon – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Serwisie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przyporządkowanej do danego kodu.
Nabywca – podmiot, który nabywa od Wydawcy lub Partnera Wydawcy Bon Podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych, lub nabywa ją nieodpłatnie na podstawie odrębnych regulaminów.
Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego, korzystający z Bonu Podarunkowego.
Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie przez użytkowników występujących w Serwisie w charakterze sprzedających.

II. Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Bonu Podarunkowego.

Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Bonu Podarunkowego do realizacji w Serwisie. Bon Podarunkowy nabywany jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne, lub w inny sposób, wynikający z odrębnych regulaminów.
Przekazanie Nabywcy Bonu Podarunkowego następuje w formie przesyłki kurierskiej na wskazany w zamówieniu Nabywcy adres dostawy. BOCA BON Podarunkowy wysyłany jest następnego dnia roboczego od momentu wpływu należności za BOCA BON Podarunkowy na konto Wydawcy.
Zapłata za Bon Podarunkowy nabywany w ramach Serwisu może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej udostępnianej w Serwisie.
Wartość nominalna Bonu Podarunkowego, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić:

 1. 200 zł (słownie: dwieście złotych),
 2. 300 zł (słownie: trzysta złotych),
 3. 500 zł (słownie: pięćset złotych),
 4. 1000 zł (słownie: tysiąc złotych),
 5. 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),
 6. 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

Bonu Podarunkowego BOCA nie można zakupić online bezpośrednio u Wydawcy przy użyciu drugiego Bonu Podarunkowego BOCA zakupionego online bezpośrednio u Wydawcy.
Bon Podarunkowy może być użyty wyłącznie w Serwisie www.boca.pl
Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części w żadnym przypadku. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Bon Podarunkowy nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
Użytkownik może opłacić Bonem Podarunkowym jedynie cenę Towaru. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki Towaru Użytkownik pokrywa ze środków własnych.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Podarunkowym, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.
Bon Podarunkowy jest ważny i aktywny przez okres 12 miesięcy od daty jego zakupu. Upływ terminu ważności Bonu Podarunkowego uniemożliwia dokonanie Transakcji z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego w Serwisie.

III. Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego

W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego do realizacji w danej transakcji, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną Towaru i wartością Bonu Podarunkowego w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatniczej.
Dany Bon Podarunkowy może zostać zrealizowany tylko raz w jednej płatności za Towar w ramach Transakcji, przy czym może być to Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów za które dokonana zostanie jedna płatność. W przypadku gdy kwota wykorzystana przy Transakcji jest niższa niż wartość użytego Bonu Podarunkowego, Użytkownik otrzyma nowy BOCA Bon, o nowej wartości, równej tej jaka pozostała po wykorzystaniu pierwotnego Bonu Podarunkowego. Termin ważności i warunki wykorzystania nowego Bonu Podarunkowego będą takie same jak pierwotnego Bonu Podarunkowego. Jedynie w przypadku, gdy w momencie skorzystania z Bonu do końca terminu ważności tego Bonu Podarunkowego jest mniej niż 14 dni, to nowy Bon Podarunkowy będzie miał 14-dniowy termin ważności.

Przykład:

Pierwotny Bon o wartości 2000 zł jest ważny do 10 marca. 9 marca wykorzystujesz 1000 zł z tego Bonu, nowy Bon o wartości 1000 zł będziesz mógł/a wykorzystać do 23 marca.

Użytkownik nie ma możliwości wykorzystania Bonu Podarunkowego w ramach Transakcji, w których do płatności:

 • wybrał opcję płatności przy odbiorze (przesyłki pobraniowe, odbiór osobisty bez przedpłaty).

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego w przypadku:

 • upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego,
 • braku technicznej możliwości realizacji Bonu Podarunkowego (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Bon niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
 • w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu BOCA lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
 • uprzedniego wykorzystania Bonu Podarunkowego.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu BOCA lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych, Wydawca ma także prawo dokonać blokady konta Użytkownika prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.
Nabycie Bonu Podarunkowego możliwe jest w ramach Serwisu na koncie utworzonym dla Wydawcy pod adresem: www.boca.pl.
Aktywacja Bonu Podarunkowego zakupionego bezpośrednio u Wydawcy następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.
Bon Podarunkowy po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny.
Pierwsze użycie Bonu Podarunkowego w Serwisie, tj. wpisanie i zatwierdzenie reprezentującego go kodu numerycznego, powoduje przypisanie Bonu Podarunkowego do danej transakcji.  Oznacza to, że użycie tego Bonu w ramach innej transakcji nie będzie możliwe.
W ramach jednej Transakcji w serwisie może zostać użyty tylko jeden BOCA BON Podarunkowy

IV. Reklamacje

Reklamacje w zakresie Bonów Podarunkowych Użytkownicy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy, od którego otrzymali Bon Podarunkowy.
Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 •  pisemnej na adres: BOCA, ul. Zielińskiego 3, 26-600 Radom,
 • za pomocą adresu mailowego: biuro@boca.pl.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

V. Zwrot

Nabywca może dokonać zwrotu niewykorzystanej uprzednio – w żadnej części – Bonu Podarunkowego nabytego bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Bon Podarunkowy.

Zwrotu Bonu Podarunkowego nabytego bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: biuro@boca.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Bon Podarunkowy, który Nabywca chce zwrócić jest aktywny, tzn. niewykorzystany wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Bonu Podarunkowego w drodze przelewu bankowego na wskazany przez Nabywcę numer konta bakowego, a Bon Podarunkowy zostanie dezaktywowany.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w sklepie online, opłaconych Bonem Podarunkowym, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi w tej samej formie, w jakiej dokonał płatności. Nabywcy nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna BOCA BONU Podarunkowego. Pozostała część środków z BOCA BONU pozostaje do wykorzystania przez Nabywcę w okresie ważności BONU.

W przypadku zwrotu wszystkich Towarów (odstąpienie lub rozwiązanie umowy sprzedaży Towarów), które były przedmiotem Transakcji opłaconej z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, Użytkownik otrzyma nowy Bon Podarunkowy o takiej samej wartości nominalnej, jak Bon Podarunkowy wykorzystany w tej Transakcji. Termin ważności i warunki wykorzystania nowego Bonu Podarunkowego będą takie same jak pierwotnego Bonu. Jeżeli do końca terminu ważności pierwotnego Bonu Podarunkowego w momencie odstąpienia lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów jest mniej niż 14 dni, to nowa Bon Podarunkowy będzie miał 14-dniowy termin ważności – liczony od momentu przyznania tej nowego Bonu.
VI. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: www.boca.pl

Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika obowiązują warunki wiążące w chwili nabycia Bonu Podarunkowego, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy, albo nowe warunki będą korzystniejsze dla Użytkownika – wówczas Użytkownika obowiązują nowe warunki.
W przypadku wystąpienia w trakcie procedury nabywania Bonu Podarunkowego BOCA awarii technicznych lub błędów technicznych Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego Boca w terminie do 7 dni po usunięciu awarii lub błędu technicznego.
Dane osobowe Nabywcy lub Użytkownika, który posiada Konto w Serwisie, są przetwarzane na podstawie Regulaminu BOCA, Regulaminu Bonów Podarunkowych BOCA, umowy, zamówienia oraz przepisów prawa.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu BOCA oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem BOCA, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu

Scroll to Top